Prace magisterskie 2

Prace magisterskie 2

Informacje dla autorów prac magisterskich, doktoranckich, licencjackich

II. ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO – WYKORZYSTYWANYCH W PRACY ŹRÓDEŁ DRUKOWANYCH
Elementy opisów i ich kolejność w bibliografii załącznikowej podaje norma PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura:

1.wydawnictwo zwarte (książka)
2.artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce)
3.wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości
4.artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie)
5.norma

6.patent
Ad.1. Książka
Autor/Autorzy
Tytuł
Oznaczenie kolejności wydania*
Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu)
Rok wydania
Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego)
Miejsce wydania. Nazwa wydawcy*
Objętość*
Nazwa serii i nr tomu serii*
ISBN*
*elementy oznaczone gwiazdką – nie są obowiązkowe w opisie bliograficznym.

Ogólne zasady opisu książki:
– gdy autor jest jeden lub nie więcej niż trzech (1-3), należy podać wszystkie nazwiska
– gdy autorów jest więcej niż trzech, należy zaczynać opis od tytułu książki
– w książce wielotomowej, po tytule wspólnym dla całości dzieła, należy podać numer tomu
– w książce wieloczęściowej, po tytule wspólnym dla całości dzieła, należy podać numer tomu a w następnej kolejności numer części

Przykłady opisów książek:Kneba, Z.; Makowski, S.: Zasilanie i sterowanie silników. Warszawa, 2004

Dubicki, B.: Maszyny elektryczne. T.3.Silniki indukcyjne. Warszawa,1964

Rachwał, T.; Dwuraźna, S.: Ćwiczenia z geometrii wykreślnej. T.1.Rzuty Monge’a. Cz.1.Teksty zadań i rozwiązań. Warszawa, 1984

Ad.2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce)
Autor/Autorzy artykułu
Tytuł artykułu
In:/W:
Autor/Autorzy dokumentu głównego
Tytuł dokumentu głównego
Oznaczenie wydania
Miejsce wydania i wydawca
Rok wydania
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego, rok, oznaczenie strony

Przykład opisu artykułu (rozdziału) w książce:Szosland, J.: Tkactwo.W: Terminarz technika.Włókiennictwo.Warszawa, 1969, s.20-26.

Przykład opisu fragmentu wydawnictwa zwartego (książki):Habierski, R., Osica, J.: Między niewolą a wolnością. Warszawa, 1998. (Józef Haller 1873-1960…, s.44-45.).

Ad.3: Wydawnictwo ciągłe opisywane w całości (np. czasopismo)
Tytuł
Odpowiedzialność
Wydanie
Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery)
Miejsce wydania i wydawca*
Rok
Seria*
ISSN
*elementy oznaczone gwiazdką nie są obowiązkowe

Przykłady opisu czasopisma jako całości:Nauka i Przyszłość. Miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990 nr 1- .Warszawa. Centrum Upowszechniania Nauki, 1990.ISNN 0867-2687.

Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology. Polish Academy of Science, 1998 vol.46. no.1-.ISNN 1505-2249.

Korekta prac magisterskich

Pomoc w korekcie pracy magisterskiej jest potrzebna wielu osobom. W zależności od indywidualnych potrzeb każdy może potrzebować mniejszej lub większej pomocy w korekcie prac. Niekiedy wystarczy tylko kilka uwag promotora, zaś czasami bez względu od nich po prostu brakuje czasu na zrobienie wszystkiego samodzielnie, zmagając się z innymi obowiązków, np. rodzinnymi lub zawodowymi.

Ad.4: Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopismo)
Autor/Autorzy artykułu
Tytuł artykułu
Tytuł wydawnictwa ciągłego
Odpowiedzialność autorska*
Wydanie
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
(rok, oznaczenie zeszytu, strony)
*elementy oznaczone gwiazdką nie są obowiązkowe

Przykłady opisu artykułu w czasopismach:Gorman, M.: Przyszłość biblioteki akademickiej. Tł. z ang. J. Walkiewicz. Przegląd Biblioteczny, 1995, R.63, z.2, s.147-155.

Paska, J.: Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. Postępy Techniki Jądrowej, 1988, nr 3/4, s.321-323.

Zdun, Z. [et al.]: Nowe podejście do modeli transformatorów we współrzędnych fazowych. Przegląd Elektrotechniczny, 1987, z.7/8, s.185-188.1*

* w przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego oraz skrót [et al.]

Ad5: Norma
Numer normy
Rok
Tytuł normy

Przykład opisu normy:PN-ISO 690-2:1999. Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części.

Ad.6: Opis patentowy
Zgłaszający lub właściciel (odpowiedzialność główna)*
Tytuł wynalazku*
Odpowiedzialność drugorzędna*
Kraj lub urząd udzielający
Rodzaj dokumentu patentowego (np. opis patentowy)
Numer
Data wydania dokumentu cytowanego
*elementy oznaczone gwiazdką nie są obowiązkowe

Przykłady opisu patentu:Chmielewski, A.: Urządzenie do wytwarzania dodatkowego kanału cyfrowego. Polska. Opis patentowy.145162. Opubl. 1988.

Reda, J.: Sposób zasilania plazmotronu łukowego do cięcia pod wodą i plazmotron łukowy do cięcia pod wodą. Instytut Energii Jądrowej, Otwock-Świerk. Polska. Opis patentowy.152261. Opubl.31.05.1991.

źródło: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html#doki

Prace licencjackie, pisanie prac licencjackich na zamówienie