Prace magisterskie 4

Prace magisterskie 4

Informacje praktyczne dla piszących prace magisterskie, licencjackie, doktoranckie

IV. TABLICE. ILUSTRACJE
Informacje na temat opisu tablic i tabel a także ilustracji – podaje norma PN-78/N-01222.04.
Tablice należy umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka.

Tablice większe od formatu strony, które nie mogą być podzielone należy drukować w postacii wklejek składanych.

Tytuły i numeracja: nazwy Tabela i Tablica można stosować wymiennie. Jeśli w tekście występują również zestawy ilustracji, należy je określać nazwą Tablica, dla zestawów słowno-liczbowych stosując nazwę Tabela.

Tablice należy opatrywać tytułami. Jeżeli powołujemy się w tekście na tablice, należy je również ponumerować używając cyfr arabskich. Numeracja tabel może być ciągła dla całej pracy lub dla poszczególnych rozdziałów.

Korekta prac – Prawo Psychologia Ekonomia

pisanie prac magisterskich

Przykład numeracji tablic: tablice do rozdziału 4 oznacza się: Tablica 4.1, Tablica 4.2…).
Dzielenie tablic: jeżeli tablica nie mieści się na jednej stronie książki, należy nad wszystkimi częściami umieszczonymi na stronach następnych powtarzać jej numer oraz tytuł, dodając w nawiasie określenie: ‚ciąg dalszy’ lub skrót ‚cd’.
Jeżeli tablica jest umieszczona poziomo (poprzecznie) na stronach na rozwarciu, na stronach nieparzystych nie należy powtarzać tytułu tablicy ani nagłówków kolumn.

Informacje o źródle: pod każdą tablicą należy podać podstawowe elementy identyfikacyjne dokumentu wraz z numerem strony, z której zaczerpnięto dane, a w przypadku tablicy zawierającej wyniki badań autora pracy – sformułowanie: Obliczenia własne autora.

Iustracjami w pracy mogą być reprodukcje:

  • dzieł z zakresu sztuk plastycznych (ilustracji artystycznych), opracowanych specjalnie dla danej książki lub dzieła,
  • fotografii artystycznych,
  • fotografii dokumentacyjnych,
  • rysunków technicznych, wykresów, diagramów, schematów,
  • map i planów.

Autorstwo: nazwy autorów map, planów i diagramów należy podawać na stronie redakcyjnej, w obrębie podpisów albo w wykazie ilustracji. Nazwy autorów fotografii dokumentacyjnych i rysunków można podawać w wykazie ilustracji. Umiejscowienie: należy podawać najbliżej miejsca, do którego się odnoszą.
Numeracja powinna być ciągła w obrębie dzieła lub większej jego części (np. tomu). W przypadku występowania w dziele kilku rodzajów ilustracji (np. rysunków w tekście i fotografii na wklejkach) każdy rodzaj powinien mieć numerację własną. Ilustracje należy numerować cyframi arabskimi.
Podpisy – wszystkie ilustracje powinny być opatrzone podpisami z wyjątkiem przypadków, gdy podpisy stanowiłyby powtórzenie długich opisów zawartych w tekście.

źródło: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html#doki